Skip to main content
 • คู่มือฉบับเต็ม
 • สิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน
 • สิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน
  • กรณีขาดการติดต่อ
  • กรณีถูกจับกุม
 • สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย/เสียชีวิต
  • กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสงคราม
  • ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งศพ/อัฐิ โดยประมาณ
  • หนังสือมอบอำนาจในสถานเอกอัครราชทูตจัดการศพ/อัฐิ
TOP