Skip to main content

เงินประกัน กรณีมีชีวิต แบบไม่มีรายชื่อใน HRD

ดาวน์โหลด

 

เงินประกันจากบริษัทซัมซุงประกันภัยจำกัด (1.เงินประกันการเดินทางกลับ: เงินค่าตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ 2.เงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง: แทจิกึม)

กรณีมีชีวิต แบบไม่มีรายชื่อใน HRD

  เอกสารประกอบ  เอกสารแนบ  

1

แบบคำร้องขอเงินประกันเฉพาะสำหรับคนต่างชาติ 3 แผ่น (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ลงลายมือชื่อ 2 แห่ง)

 
2  สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขประจำตัวคนต่างด้าว (กาม่า)  
3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ    

4

 สำเนาสมุดบัญชี ธนาคารพาณิชย์ ของผู้ยื่นคำร้อง

ยกเว้น
ธนาคารเพิ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

 

5

หนังสือมอบอำนาจ ให้ฝ่ายแรงงานฯ ติดตามเงินประกันเฉพาะฯ

(ตัวอย่าง) 

 
   หนังสือขออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่ 3 (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ ลงลายมือชื่อ 1 แห่ง)  
6   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษและรับรองเอกสารโดยผู้แปล
  •  
 
7  สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี หน้าที่มีรูปถ่าย  
8  สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี หน้าที่มีวีซ่าทำงาน  (ต้องมี)
  • ตัวอย่าง
 
9  สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี หน้าที่มีตราประทับขาออกจากสาธารณรัฐเกาหลี หรือ ตราประทับขาเข้าประเทศไทย*** (ต้องมี)  
 

 

  กรณีไม่มีเอกสารตามข้อ 9 ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  1. คัดประวัติการเข้า – ออกประเทศไทย จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย สามารถขอคัดได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.สวนพลู) กรุงเทพมหานคร เท่านั้น

หรือ  2. คัดประวัติการเข้า – ออก สาธารณรัฐเกาหลี จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี

           **ค่าธรรมเนียม 2,000 วอน (จะถูกหักก่อนการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง)**

(ตัวอย่างประวัติการเข้า – ออกประเทศไทย จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย)

 

เอกสารต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นขอคัดประวัติการเข้า-ออกจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้

 

 

หมายเหตุ   1. กรุณาตรวจสอบรายชื่อก่อนยื่นเอกสาร

                     2. การลงลายมือชื่อในแบบคำร้องฯ ต้องลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง

                     3. เอกสารประกอบการยื่นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยลงลายมือชื่อเหมือนในหนังสือเดินทาง

อัพเดท : 19 สิงหาคม 2563

TOP