Skip to main content

เงินคืนภาษี

เงินคืนภาษี  กรณีมีชีวิต

   เอกสารประกอบการยื่น  
1 แบบฟอร์มบันทึกการสอบข้อเท็จจริงกรณีการจ่ายเงินค่าภาษีส่วนที่จ่ายเกิน  
2 สำเนาหนังสือเดินทาง  
3 สำเนาบัตรถิ่นที่อยู่ (บัตร ARC หรือใบกาม่า)  
4 หนังสือมอบอำนาจการขอรับเงินภาษี (ฉบับภาษาจีน) พร้อมลงลายมือชื่อให้เหมือนหนังสือเดินทาง  
5  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ควรเป็นบัญชีที่เปิดในนามของแรงงานผู้ร้องขอคืนภาษี)  
     

 

ดาวน์โหลด

 

 

อัพเดท : 20 มิถุนายน 2563

TOP